• Telefon

    0216 577 4655

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Özel hayatın gizliliği, kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması SDS Prestij Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.. (ŞİRKETİMİZ) için çok önemlidir. Bu bağlamda sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu) ve ŞİRKETİMİZE iletilen kişisel verilerin korunması ile ilgili haklar ve yükümlülükler hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirmek istiyoruz.

 

1) KVK Kanununa göre “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Örnek olarak adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, doğum tarihiniz, erişimde bulunduğunuz IP numarası, yaptığınız alışverişlere ait bilgiler vb. size ilişkin bilgiler kişisel verileriniz olarak tanımlanabilir. Ayrıca KVK Kanuna göre kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

2) KVK Kanununa göre “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

3) KVK Kanununa göre “veri sorumlusu” kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. ŞİRKETİMİZ tarafından “veri sorumlusu” sıfatı ile kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz KVK Kanununa uygun olarak tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketimizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiyede veya yurt dışında mukim olan 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişi, hizmet sağlayıcı ve tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ile paylaşılabilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenebilir.

4) Kişisel verileri hangi amaçla işliyoruz: Kişisel verileriniz başta Sigortacılık Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, MASAK, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı ve sair yasal mevzuatlar kapsamında işlenmektedir. Ayrıca şirketimizin hizmetlerinin sunulabilmek, sizin ihtiyaç duyduğunuz içerikte sigorta poliçesinin teklifini en az 3 sigorta şirketinden temin etmek, nihai kararı verebilmeniz için sizi bilgilendirmek, danışmanlık (Mali, Hukuk, Risk ve Reasürans) hizmeti vermek, poliçenin düzenlenmesi, sigorta primlerinin belirlenmesi, (hasar süreçleri dahil) taleplerinizin yönetilmesi ve poliçe yenileme teklifi yapılması, sizi tanımak, iletişimimizi geliştirmek, genel ve özel kampanyalar/avantajlar sunmak, servislerimizi ve hizmetlerimizi size özel ve kişisel hale getirmek, pazarlama ve reklam faaliyetlerinde bulunmak, veri analizi, araştırma, anket ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarını ve bilgilendirmelerini yapabilmek, şirketimizin ticari iş ve stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, şirketimizin güvenlik, operasyon, raporlama, istatistik, insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile yürürlükteki kanunlara uygun şekilde işliyoruz. Bu bilgilerin hangi amaçlarla toplandığı ve ne şekilde kullanacağımız konusunda mevzuatın gerekli kılması halinde ilgili hizmet kapsamında daha net bir biçimde bilgilendirilirsiniz.

5) İşlenen kişisel verileri kimlere ve hangi amaçla aktarıyoruz: Kişisel verileriniz kanuni ya da size verdiğimiz hizmete bağlı fiili gereklilikler ve/veya sizlere daha iyi hizmet verilebilmesi için gerekli olması halinde; yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, mevzuatın gerektirmesi ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için ilgili kişi ve kurumlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, vergi danışmanlarına ve diğer harici profesyonel danışmanlara, avukatlara, sigorta şirketlerine, sertifika şirketlerine, ortaklarına, hizmet alınan veya alınacak olan yurt içi – yurt dışı üçüncü taraflara, kuruluşlara yasal mevzuat kapsamında aktarılabilecektir. ŞİRKETİMİZ, web sitesi hizmetleri, bilgi sistemlerinin muhafazası, bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi, bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması amaçları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın vs. amaçlarla paylaşılabilecektir.

6) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi: Kişisel verileriniz, ŞİRKETİMİZ çalışanlarına yapılan yazılı/dijital başvurular, web sitemiz, çağrı merkezimiz, anlaşmalı sigorta şirketleri, sosyal medya, SMS kanalları, vesair sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve Şirketimizin sizler ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği sair kanallar vasıtasıyla temin edilerek ticari faaliyetlerimizi yürütmek, müşterilerimizle aramızdaki sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla elde edilmekte ve elde edilen kişisel veriler ilgili mevzuat uyarınca yasal süreler içerisinde saklanmaktadır.

7) KVK Kanunu 11. Maddesine göre ŞİRKETİMİZE başvurarak sizinle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanabilmek için yaptığınız başvurularda güvenliğiniz için kimliğinizi doğrulamamız gerekmektedir. Bu kapsamda;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini, işlenme amacını, amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, itiraz ve/veya zarara uğrama hâlinde zararın giderilme taleplerinizi kisiselveri@sdsprestijsigorta.com.tr adresine, sistemimizde kayıtlı bilgilerinizle karşılaştırarak kimliğinizi doğrulayabilmek için adresiniz, cep telefonunuz ve son dönemlerdeki işlemlerinizi de içeren bir e-posta ile;

• Kişisel veriler ile ilgili bilgi talep etme, düzeltilmesini, silinmesini veya yok edilmesini isteme haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile birlikte ŞİRKETİMİZe (“Kayışdağı Cad. Kılıçlar İş Merkezi No: 131/3 Küçükbakkalköy-Ataşehir / İstanbul” adresine) bizzat elden yazılı olarak veya noter kanalıyla yazılı olarak veya kisiselveri@sdsprestijsigorta.com.tr isimli e-posta adresine, size ait güvenli elektronik imzanız ile imzalanmış bir e-posta ile başvuru yapmanız gerekmektedir.